§1 Föreningens firma är Fisksätra Folkets Hus Förening.

§2 Föreningen har till ändamål att hyra ut lokaler för möten, fester, teater, film, dans, musik, utbildning, lek mm till medlemmar, övriga enskilda samt till organisationer och sammanslutningar företrädesvis med verksamhet i Nacka kommun. Föreningen har också som ändamål att driva programverksamhet och projekt med sammanhängande aktiviteter.

§3 Styrelsen har sitt säte i Fisksätra i Nacka kommun.

§4 Medlemskap i Fisksätra Folkets Hus Förening erhålles genom att medlemsavgift per kalenderår betalas, som fastställes av årsmötet.

§5 Avgång ur föreningen sker den 31/12 om skriftlig uppsägning kommit styrelsen tillhanda senast 20/11 samma år.

§6 Skadar medlem föreningen eller motarbetar medlem dess intressen eller ändamål och rättar medlem sig inte efter av styrelsen meddelad varning, äger styrelsen rätt att utesluta denne ur föreningen.
Utesluten medlem, som ej åtnöjes med styrelsens beslut om uteslutning, äger hänskjuta frågan till årsmötets prövning genom anmälan till styrelsen inom tre månader från det meddelande om uteslutning avsänts till medlemmen. Utesluten medlemsavgift/medlemsandel är förverkad.

§7 Styrelsen består av minst sju ledamöter och minst fem suppleanter. Årsmötet utser en av ledamöterna av vara ordförande och en att vara föreningens kassör. Styrelsen är beslutför då mer än hälften av styrelsens ledamöter är närvarande. Styrelsen utser firmatecknare.

§8 Revisorerna skall vara två jämte två suppleanter. Nacka Kommun äger rätt att därutöver utse en revisor jämte en suppleant.

§9 Styrelseledamot och styrelsesuppleant samt föreningsvald revisor samt revisorsuppleant väljs för tiden från ordinarie årsmöte ena året intill dess ordinarie årsmöte hållits under andra räkenskapsåret. Mandatperioden utgår för halva antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt en revisor vid ordinarie årsmöte vart annat år. Mandattiden för ordförande och kassör får ej sammanfalla.
Mandattider för av kommunen utsedd revisor och revisorsuppleant fastställs av kommunen. Styrelsen utser föreningens chef.

§10 Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

§11 Kallelse till årsmöte sker genom brevförsändelse alternativt e-post senast sex veckor före ordinarie årsmöte och en vecka före extra årsmöte. Då kallelsen utgått till årsmöte, skall kallelsen samtidigt genom brev tillställas revisorerna.

§12 Ordinarie årsmöte hålles före utgången av april månad.

§13 Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
Mötets öppnande samt fråga om årsmöte utlysts i behörig ordning.
Fastställande av röstlängd och dagordning.
Val av mötesordförande.
Val av mötessekreterare.
Val av två personer att jämte mötesordförande justera protokollet tillika rösträknare.
Styrelsens och revisorernas berättelser för föregående år.
Frågan om fastställande av balansräkningen.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Beslut i anledning av föreningens överskott eller underskott enligt balansräkningen.
Bestämmande av ersättning till styrelseledamöterna och revisorerna. Behandling av inlämnade ärenden.
Framläggande av budgetförslag.
Beslut om antalet styrelseledamöter jämte suppleanter.
Val av föreningsordförande.
Val av kassör.
Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter.
Val av revisorer jämte suppleanter.
Val av valberedning varav en ledamot utses som sammankallande. Övriga ärenden.
Mötes avslutande.

§14 Varje betalande medlem har en röst vid års- eller medlemsmöten.

§15 Ärende som av medlem anmälts till ordinarie årsmöte skall upptagas till behandling om anmälan skett till styrelsen senast en månad före årsmötet.
Nominering till styrelsen jämte suppleanter och revisorer skall göras till valberedningen en månad före ordinarie årsmöte.

§16 Ändring av föreningens stadgar fattas av två på varandra följande årsmöten, varav den ena ska vara ordinarie årsmöte. Samma ordning gäller för beslut om eventuell upplösning av föreningen.

§17 Om minst en tredjedel av föreningens medlemmar begär att extra möte skall hållas är styrelsen skyldig att kalla till sådant.

§18 Vid det slutliga beslutet om föreningens upplösning skall även beslutas om hur behållna tillgångar skall fördelas.
Först skall de medlemmar som är kvar i föreningen vid upplösning få tillbaka inbetalda insatser eller återbetalning i proportion därtill om behållningen ej räcker till full betalning, därefter skall eventuellt återstående behållning överlämnas till Nacka kommun. Tillgångarna skall förvaltas och överlämnas till en eventuellt ny förening som bildas med i huvudsak samma ändamål som Fisksätra Folkets Hus Förening och har sitt säte i Fisksätra.