För att bli hållbart och tryggt för de människor som vistas i ett hus behöver huset en stabil grund. Styrelsen för Fisksätra Folkets Hus Förening vill genom detta dokument, antaget i november 2009, lägga en varaktig grund som vi kan bygga vidare ifrån när vi utvecklar vårt Hus. Styrelsen ska se till att detta dokument ligger till grund för såväl daglig verksamhet, som för styrelsens agerande och beslut.

Vår grundsyn

Omgivningen

Vi lever i globaliseringens tid. Vart än man reser, på de flesta arbetsplatser och skolor, varje större torg och strand, finns människor som talar olika språk och följer egna kulturmönster. Nationalstaten har spelat ut sin roll. Religiöst homogena länder blir i framtiden ett minne. Det är en oåterkallelig utveckling av vår värld.

Sverige blir ett allt mer mångkulturellt land. Det är ett gott betyg för vårt samhälle. Om vårt land inte var attraktivt, skulle färre människor söka sig hit. Människor kommer till Sverige för att hitta arbete, för att slippa krig och förtryck eller för att det är lättare att studera, arbeta och leva här. I vårt land har vi velat gå i täten för fred i världen, en sund miljö och mänskliga rättigheter. I Sverige och inom Folkets hus-rörelsen finns en tradition av gästfrihet, solidaritet och jämlikhet som vi vill värna och bygga vidare på.

Fisksätra är en mindre förort i Nacka kommun öster om Stockholm. Här bor mer än 7000 människor. Här talas 60 olika språk och här lever representerar för många etniciteter och kulturer sida vid sida i ett av Sveriges mest tättbefolkade samhällen. Mångfalden utvidgar vår horisont, berikar våra liv och vår plats och ger ökade möjligheter till en positiv utveckling av vårt land i en tid då kontakterna med vår omvärld blir allt fler och mer betydelsefulla. Fisksätra är av denna anledning en av Nackas viktigaste resurser att ta tillvara på i kommunens utveckling.

I Fisksätra märks yttre olikheter beträffande invånarnas utseende och sedvänjor ofta tydligare än i andra mer homogena bostadsområden i Nacka. Människor uttrycker sig här också med hjälp av ett större antal språk än på andra håll i kommunen. I Fisksätra blir det tydligt hur starkt människor liknar varandra trots yttre olikheter och hur många band som förenar människor i vårt eget samhälle men också med många andra platser och människor ute i världen. Alla dagliga möten i trappuppgångar, mataffärer, skolor och i Folkets Hus, ger möjligheter att lära känna individen under sminket, slöjan eller kepsen. I Fisksätra lever vi i den globala byn – den typ av samhälle som i framtiden kommer att bli allt vanligare i världen.

Vårt samhälle är därför ett slags föregångare. Men som alla samhällen har vi också rötter bakåt. Dels genom de boendes livshistorier. Dels genom platsen Fisksätra som har varit bebodd och namngiven under många hundra år. Möjligheterna till att bra liv och att möta framtiden stärkta förbättras om vi också blickar bakåt och tar till oss av historia och människors livsberättelser.

Människan

Människor behöver få vara unika individer och känna tillhörighet med andra. Alla har vi både stora likheter och olikheter med varandra. Den som inte accepterar det riskerar att bli isolerad och att stanna av i sin livsutveckling. Vi ser att vi människor har grundläggande behov både av att fylla en betydelse för andra än oss själva och av att bli accepterade av vår omgivning med våra individuella olikheter, som vår personlighet och vår livshistoria.

Precis som ett frö är sprängfullt av potential ser vi att varje människa bär på oanade möjligheter till utveckling – att varje individ äger en inneboende kraft. När en människa bestämmer sig för att hjälpa sig själv uppstår möjligheter till genuin utveckling. Vi ser att människor kan vara i behov av stöd och resurser. Men vi ser att ytterst få människor är helt hjälplösa. Det handlar då oftast om sjukdom.

Ansvaret

Vi ser hur möten mellan människor kan leda till utveckling för såväl individer som samhälle. Folkets Hus har en viktig roll att spela som mötesplats för umgänge, studier, diskussion och utveckling. Folkets Hus är en plats dit alla som respekterar sina medmänniskor är välkomna. Folkets Hus är en plats för möten mellan olika grupper och generationer.

För att individer och samhällen ska kunna utvecklas behövs gynnsamma yttre omständigheter. Folket Hus vill verka för att människor och Fisksätra ska bli allt mer välrustat och tryggt.

Folkets Hus vill påverka det offentliga att verka för medborgarna bästa. Det offentligas huvudskyldighet är att göra vad som är möjligt för att omständigheterna för människors livsutveckling blir så gynnsamma som möjligt. Vi anser att det ska råda rättvisa i ett samhälle i den meningen att det offentliga tydligt ska sträva mot att ge människor lika goda förutsättningar att utvecklas. Med de erfarenheter och den kunskap vi med tiden förvärvar följer ett ansvar att aktivt påverka offentliga aktörer att fullfölja sina skyldigheter. Eftersom Folkets Hus har täta dagliga kontakter med barn som vistas i skola och fritidsgård gäller detta i synnerhet i förhållande till skola och fritidsgård. Folkets Hus ser som sin uppgift att verka för att barns möjligheter att utvecklas stärks.

I Fisksätra lever och verkar många människor som tar ansvar. Folkets Hus vill tillsammans med dessa kämpa för dessa mål; ökad hälsa för individer i ett hållbart samhälle där vi inte slösar med resurser, en sund miljö för våra barn att växa i, och ett gott samhällsklimat där människor stöttar varandra och trivs tillsammans.

Vi ser att många individer är aktiva och delaktiga i samhället. Vi ser att delaktighet är till glädje och nytta och bidrar till trygghet och utveckling. Vi ser att de också finns personer som står utanför gemenskap, som sällan tar plats och gör sina röster hörda. Folkets Hus ska vara en arena och ett sammanhang med möjligheter för människor att bli mer delaktiga och att uttrycka sig.

Folkets Hus ska vara en resurs för människor som vill utvecklas och en möjliggörare som människor vänder sig till för att söka stöd i förverkligandet av sina idéer.

Genom nära samarbete med kommunen och andra aktörer vill Folkets Hus stötta entreprenörskap och andra former av medborgerlig delaktighet. I Fisksätra finns många organisationer och föreningar. Föreningslivet bör blomstra och växa för att omfatta alla medborgare. Folkets Hus vill gärna bli föreningarnas förening och fungera som stöd och samverkanspartner för samtliga intresserade föreningar i Fisksätra. Vi ser samverkan mellan föreningar och myndigheter som viktig för att Fisksätra förblir en trygg och trevlig stadsdel att leva och arbeta i och vill därför stötta sådan samverkan.

Det pågår sedan många år tillbaka dialog och samarbete mellan kristna och muslimska församlingar i Fisksätra. Folkets Hus ser på denna utveckling med hopp och tillförsikt. Då sådant samarbete över religionsgränser öppnar vägar för sann gemenskap och god grannsämja i Fisksätra vill Folkets Hus stötta detta samarbete.

Med utveckling menar vid en förändring i positiv riktning som berikar individen och/eller samhället, intellektuellt, känslomässigt, andligt och hållbart med hänsyn till våra gemensamma resurser.

Grundvärde: Alla människor har lika värde.

Rättigheter att ta särskild hänsyn till Styrelsens beslut och handlande samt Folkets Hus verksamhet ska vara förenlig med relevanta artiklar i Europeiska konventionen till skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (9,10, 11 och 14), FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1, 2, 18, 19, 20 och 27) och FN:s konvention om barnets rättigheter (3, 6 och 12). Detta innebär att vi respekterar varje individs lika värde och rätt till ickediskriminering, tankefrihet, samvetsfrihet, religionsfrihet, yttrandefrihet, mötes- och föreningsfrihet, rätt att delta i kulturlivet och upphovsrätt. Det innebär också att vi värnar barnets bästa, barnets rätt till utveckling och barnets rätt att komma till tals och bli lyssnad på.

Förhållning och arbetssätt

Det sätt på vilket vi verkar och förhåller oss till människor, samverkanspartner, situationer och företeelser ska utgå från vår grundsyn och vårt grundvärde. Därför behöver vi återkommande fråga oss om vi förhåller oss på ett sätt som överensstämmer med vår grundsyn och vårt grundvärde. Vi får aldrig slut att ställa oss frågor som:

Ser vi till att vårt grundvärde efterlevs i de olika sammanhang där vi nu verkar? Agerar vi i detta beslut, i denna verksamhet, i detta möte med människor utifrån vårt grundvärde om alla människors lika värde, utifrån vår grundsyn på omgivningen, människan och vår roll?

Och vi behöver löpande, allt eftersom våra erfarenheter och vår kunskap växer, arbeta med att utveckla och stärka vårt förhållningssätt både inom vår styrelse och inom vår arbetsorganisation i övrigt. Ett handlingsprogram för hur detta ska gå till bör antas av styrelsen och punkterna nedan bör utvecklas.

En rimlig utgångspunkt för hur vi bemöter människor finner vi i den livsregel som återfinns inom samtliga stora religioner: Vi ska bemöta andra med den respekt som vi vill att andra bemöter oss med.

Ytterligare några punkter att utgå ifrån:
-Vi lyssnar utan att döma.
-Vi varken orättvist gynnar eller missgynnar personer eller grupper. -Vi ser varje persons förmågor och möjligheter.

-Vi presenterar inga färdiga lösningar på situationer eller mänskliga problem och påstår aldrig att vi vet vad som är bäst för någon.

-Vi ger ingen onödig hjälp som hindrar människors egen utveckling.

-Vi visar på möjligheter och nycklar som är nödvändiga för att människor ska kunna delta i samhällslivet.

-Vi strävar efter att utveckla oss för att bättre kunna fungera som en resurs för människor.

-Vi inhämtar inte hjälp utifrån när vi kan finna den i Fisksätra. -Vi är öppna för och lär av reaktioner på vårt agerande.

-Vi involverar oss bara i projekt och samarbeten som stämmer överens med vår grundsyn och grundvärde.

-Vi är tydliga med vår grundsyn och grundvärde i förhållande till vår omgivning.

-Vi värnar vår miljö.

-Främsta syftet för vårt agerande är aldrig egen vinning eftersom vi är ett redskap för individers och Fisksätras utveckling.